Aidon Energy Arena

 

ENERGY ARENA

Driftsstyrning, Elmätning

AMM mer än bara en smart mätlösning för finska Nivos

På vägen i upphandlingsprocessen för en AMM-lösning insåg Nivos Oy att köpet av ett fjärravläsningssystem i själva verket var en investering i automatisering av lågspänningsnätet. Den larm- och statusinformation som de smarta mätarna genererar utgör idag en viktig del av elnätsdriften, där en stor del av problemen som uppstår kan lösas via mobiluppkoppling direkt ute på fältet.

Nivos Oy är ett företag som driver el-, vatten- och fjärrvärmenät samt optiska fibernätkopplingar i området kring Mäntsälä och nio omgivande kommuner i södra delen av Finland. Totalt distribuerar Nivos Oy el till 14 000 abonnenter. Under de senaste åren har företaget gjort väsentliga investeringar för att automatisera sina hög-, mellan-, och lågspänningsnät, som uppgår till en total längd av 2 500 km. För att hantera lågspänningsnäten använder Nivos Oy det nya AMM-lösningen som implementerades mellan 2011 och 2013. Systemet möjliggör ett helt nytt sätt att ta emot aktuell information från lågspänningsnätet med hjälp av Aidons funktionalitet för PGM (Power Grid Management).

För Nivos Oy var en av de initiala drivkrafterna för att förnya sina system för automatisk insamling av mätdata (AMM) den nya finska lagstiftningen, som innebar krav på att automatisk fjärravläsning skulle vara implementerad senast vid årsskiftet 2013. Målet med upphandlingen var att hitta en stabil, väl fungerande och direkt tillgänglig mätlösning. Under upphandlingens gång stod det klart att en modern AMM-lösning skulle kunna erbjuda fler möjligheter utöver själva mätningen, exempelvis som stöd för verksamhetsplanering och nätverksövervakning.

– På så sätt förändrades vår syn på AMM, från att ha varit en nödvändig kostnad till en ses som en investering som ger flera både omedelbara och mer långsiktiga fördelar, förklarar Pasi Friman, chef för Nätplanering på Nivos.

Den lösning som Nivos Oy valde offererades av den rikstäckande mobiloperatören TeliaSonera Finland och består av TeliaSoneras system för avläsning av mätare och Aidons smarta mätenheter, Energy Service Devices.

Proaktiv och förebyggande åtgärdsservice till kunderna

Ett verkligt exempel från tidigare i år kan beskriva hur Nivos proaktiva och förebyggande kundservice idag fungerar:

Två mätare larmade Nivos Oys system. Driftavdelningen kunde då se att el saknades i delar av det område som larmet kom ifrån och sände omgående ut personal till platsen. Fältpersonalen upptäckte en trasig luftledningskontakt och kunde snabbt åtgärda felet innan kunden hade märkt av någon störning; ”Hur kunde ni veta att ni skulle rycka ut till oss, utan att vi märkt några synbara fel?” var reaktionen från kund. Tack vare snabb och relevant information från AMM-systemen kan Nivos Oy reagera på och åtgärda fel innan de orsakar någon skada hos kunderna.

Målet är att kunna förutse och förebygga problem. Sedan alla mätenheter – Energy Service Devices – fick PGM-funktionaliteten aktiverad i början av 2015 har de kunnat upptäcka avvikelser och fel i lågspänningsnäten och rapportera dem som larm. Felen kan vara fysiska och relateras till olika delar av elnätet, liknande det som beskrivs i exemplet ovan. Att enheterna kan upptäcka problem i kundens anläggning eller energianvändning är lika viktigt för att kunna reda ut dem med kunden. Till exempel kan mätenheterna konfigureras för att upptäcka om kundens last överskrider den avtalade säkringsstorleken. Om det inträffar vid upprepade tillfällen, eller om överskottet är betydande, kontaktar Nivos Oy kunden som uppmanas att uppgradera elavtalet så att det motsvarar den faktiska elanvändningen.

Effektivare övervakning och betydande besparingar

Nivos Oys AMM-lösning är integrerad med Trimbles NIS/DMS-system. Intelligensen i Trimbles system processar och förädlar mätdata till värdefull information som används av driftteamet. Olika händelser och larm visas på elnätskartan med indikation om typ av händelse och geografiskt läge. Reparatörerna tar emot varningssignalen från nätövervakningssystemet i form av meddelanden direkt till sina mobiltelefoner. De kan kontrollera uppgifter om händelsen hemma eller på fältet, var de än råkar befinna sig när larmet kommer, i stället för att förlita sig på andrahandsinformation från kontrollrummet eller kundtjänst. Resultatet blir betydande besparingar i både tid och kostnader, tack vare snabbare felsökning och färre körda kilometer. Eftersom information om avvikelser dessutom skapas i och med att mätenheten upptäcker dem, kan de åtgärdas innan något större skada uppstår.

– Tack vare detta har oväntade och omedelbara varningssignaler under nätter och helger kunnat minimeras eller helt undvikas, vilket i sin tur har resulterat i färre övertidstimmar och lägre kostnader relaterat till det, säger Jarno Virtanen, Driftchef på Nivos.

Data från AMM har även bidragit till att fel i mellanspänningsledningar kan upptäckas när den automatiska frånkopplingen fortfarande är på och inget fel har uppmärksammats.

– Vid ett tillfälle hamnade en kabelledning för mellanspänningsnätet på marken, utan att det orsakade något larm i mellanspänningsnätet. Men tack vare signaler från mätarna om ”spänningsobalans” i samma transformatorområde kunde felet ändå upptäckas och lokaliseras till ett specifikt område. Därefter kunde vi åtgärda problemet innan det hann orsaka några större skador.

Våga dra nytta av teknikens möjligheter

Den larm- och statusinformation som kommer från de smarta mätarna utgör idag en viktig del av elnätsdriften för Nivos Oy. Automatiseringen har förändrat organisationens arbetsprocesser. Under en vanlig dag är kontrollrummen numera ofta obemannade eftersom många operativa beslut nu görs på fältet. I de fall det inträffar större incidenter, styrs fältarbetet fortfarande från kontrollrummet.

Enligt Jarno Virtanen har installatörerna på fältet anammat de nya lösningarna på ett bra sätt, med en positiv attityd. De är också glada över att mindre tid nu går till att ”köra omkring och gissa”.

– Utan modet att dra nyttja av tekniken och tillgängliga gränssnitt, skulle vi ha fortsatt att göra saker på det gamla sättet. Att våga och agera snabbt är viktiga förutsättningar för att kunna fatta bra beslut, säger Jarno Virtanen.

 

2016-11-09

Relaterade artiklar

 

Driftsstyrning

Borgå Elnät halverade antalet montörsbesök

Halverat antal montörsbesök och snabbare felavhjälpning. Det är två positiva effekter av att Borgå Elnät…

Läs mer
 

Driftsstyrning, Elmätning

Säkerhet viktigt när Sundsvall Elnät väljer Aidon

Efter ett lyckat pilotprojekt valde Sundsvall Elnät Aidon som leverantör av ett nytt mätsystem. – Vi…

Läs mer
 

Driftsstyrning

Spara tid med arbetsflöden direkt i Aidon One

Pensionera de tryckta arbetsordrarna och få ett effektivare fältarbete. – Skapa arbetsordrar i tjänsten Aidon…

Läs mer
 

Driftsstyrning

Varning direkt i din mobil vid elfel

Aidon One larmar dig genast om ett problem upptäcks i ditt elnät. – Vid allvarliga…

Läs mer

Aidon Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad på det senaste inom smarta nät genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.


Strävan mot 100 procent SLA

Ladda ner vårt whitepaper Prestandan avgörande för leveranssäkerheten i framtidens smarta nät gratis här!

Driftsstyrning i det smarta nätet

Ladda ner vårt whitepaper Proaktiv driftsstyrning och förbättrad avbrottshantering i framtidens smarta nät gratis här!

Kontakta oss

Har du en fråga eller ett tips att dela med dig av? Hör av dig till oss.