Aidon Energy Arena

 

ENERGY ARENA

Elmätning, Smarta elnät

7 frågor till Energimarknadsinspektionen om framtidens elmätare

Tidigare i år lämnade Energimarknadsinspektionen över sin rapport ”Funktionskrav på framtidens elmätare” till regeringen. I utredningen föreslås ett antal konkreta funktionskrav som ökar möjligheterna att effektivisera elnätsdriften, främja lokal elproduktion och även skapa större medvetenhet hos elanvändarna. Vi kontaktade Tommy Johansson, chef teknisk analys på Energimarknadsinspektionen, för att ta reda på mer.

Tommy Johansson, EI

1. Vilka reaktioner har kommit från marknaden efter att rapporten publicerades?
Frågorna rör framförallt två områden. Dels tidplanen för föreskriftsarbetet och tidpunkten för när funktionskraven ska vara implementerade. Dels handlar det om utmaningen med ett öppet gränssnitt mot kunden, när branschen ännu inte enats om en standard. Alla remissvar som lämnats till regeringen finns att läsa på regeringens hemsida.

2. Hur menar ni att funktionskraven på elmätare i slutändan kan leda till aktivare slutkunder?
Om våra förslag realiseras kommer kunderna enkelt och snabbt kunna ta del av sina mätdata direkt från elmätaren. Detta öppnar upp för en tjänstemarknad där leverantörer kan samla in data på ett enklare sätt och med betydligt mindre fördröjning. Förhoppningen är att de nya funktionskraven bidrar till att steget mot att bli en aktiv kund blir mindre.

3. Hur ser du på elmätarens roll i det smarta elnätet?
Elmätaren spelar en viktig roll som informationsgivare i ett smart elnät med större och snabbare informationsflöden. Det gäller både data till kunden och till nätägarens driftavdelning. Utvecklingen av mer distribuerad elproduktion och fler elbilar kommer förmodligen innebära att detta blir ännu viktigare.

4. Hur långt bedömer du att Sverige har kvar till ett ”verkligt smart elnät”?
Svår fråga. Det finns inga objektiva sätt att bedöma om elnätet i sin helhet är smart eller inte. Energimarknadsinspektionen arbetar för att stegvis skapa möjligheter och incitament att effektivisera elnäten. De nya funktionskraven på elmätare är ett steg på vägen.

5. Det finns även ett förslag om slutkunds rätt till timmätning, Samordningsrådet SOU (2014:84), ute på remiss. Förslaget är tänkt att träda i kraft 2016-07-01. Var detta något ni tog hänsyn till i er utredning om funktionskrav på elmätare?
I vårt uppdrag låg att ta tillvara kunskaper från Samordningsrådet arbete. Ett uppdrag om funktionskrav på elmätaren var också del av rekommendationerna i deras slutbetänkande. Vi fann inget i deras lagförslag som talade emot det som framkom i vår utredning.

6. Ett av förslagen som inte kom med i er slutliga rapport rörde säker datahantering och skydd från intrång. Vad var bakgrunden till att ni inte tog med den punkten?
Vi gjorde bedömningen att det inte skulle vara meningsfullt att enbart undersöka datahantering i mätsystemen. Att i stället ta ett helhetsgrepp genom att utreda hur mätvärden får hanteras hela vägen från mätpunkt till en eventuell informationshubb anser vi vara mer relevant. Detta görs i kommande utredning om en tjänstehubb.

7. I ursprungsförslaget för Funktionskrav 6 Avbrottsregistrering ingick bland annat att mätsystemet ska kunna presentera enskilda larm med högst 2 minuters fördröjning. Hur kommer era mål kunna uppfyllas när det gäller att hantera elavbrott effektivt?
Att minska avbrottstider och öka leverenskvalitet är ett högt prioriterat område på Energimarknadsinspektionen. Vår ambition är att det ska speglas även i funktionskraven eftersom elmätaren kan spela en viktig roll i avbrottshanteringen. Under utredningen blev det dock tydligt att synen var mycket varierande på vad som är tekniskt möjligt och kostnadsmässigt rimligt att åstadkomma när det gäller krav på svarstid. Vi bedömer därför att detta behöver utredas vidare för att se hur ett sådant krav kan formuleras för att det ska bli samhällsekonomiskt effektivt.

2015-10-20

Relaterade artiklar

 

Elmätning

Emmaboda Elnät väljer Aidon och ansluter sig till Kalmar Energis systemmiljö

Emmaboda Elnät går nu samma väg som de fyra andra elnätsbolagen i Kalmarregionen och väljer…

Läs mer
 

Elmätning

Plug-and-play när Gislaved bytte elmätare

Bytet till Aidons elmätare var tänkt att pågå i flera år, men eftersom införandet av…

Läs mer
 

Elmätning

Smidigt byte i Norrtälje när mätaren hittar vägen själv

Efter ett år har Norrtälje nu bytt sina 16 000 mätare till ett mätarsystem från Aidon.…

Läs mer
 

Driftsstyrning, Elmätning

Säkerhet viktigt när Sundsvall Elnät väljer Aidon

Efter ett lyckat pilotprojekt valde Sundsvall Elnät Aidon som leverantör av ett nytt mätsystem. – Vi…

Läs mer

Aidon Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad på det senaste inom smarta nät genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.


Strävan mot 100 procent SLA

Ladda ner vårt whitepaper Prestandan avgörande för leveranssäkerheten i framtidens smarta nät gratis här!

Driftsstyrning i det smarta nätet

Ladda ner vårt whitepaper Proaktiv driftsstyrning och förbättrad avbrottshantering i framtidens smarta nät gratis här!

Kontakta oss

Har du en fråga eller ett tips att dela med dig av? Hör av dig till oss.