Aidon Energy Arena

 

ENERGY ARENA

Installatör från Eidsiva.

Elmätning

Steg för steg mot ett modernt och flexibelt energisystem

Norska Eidsiva Netts elnät försörjer närmare 160 000 abonnenter i 20 kommuner i Hedmark och Oppland. I oktober 2014 tecknade elnätsbolaget avtal med Aidon om leverans av en avancerad AMI-lösning omfattande smarta elmätare, ett centralt mätinsamlingssystem, relaterade IT-system och tjänster för implementation och utrullning av projektet.

En av huvudanledningarna till att Eidsiva Nett valde att investera i en ny AMI-lösning var behovet att kunna möta upp mot de nya regulatoriska kraven för mätare och mätsystem. En annan var en önskan att realisera ny funktionalitet som skulle förbättra övervakningen av nätstationer, monitorering av leveranskvaliteten i nätet och möjligheten att detektera avvikelser som till exempel jordfel för alla anslutna hushåll. Målet var att på så sätt kunna säkerställa en mer tillförlitlig och säker elförsörjning till alla kunder och samtidigt spara kostnader i den egna verksamheten.

Projektledare Tomas Arnewid och strategiansvarig Anne Sagstuen Nysæther, Eidsiva Nett.

Anne Sagstuen Nysæther, strategiansvarig för elnätet berättar:

– Den nya lagstiftningen som ställde de funktionella kraven på nästa generations smarta mätare i Norge trädde i kraft i juli 2011. Det blev startskottet för vår upphandling av en ny AMI-lösning.

De norska funktionskraven för nästa generations mätare är höga jämfört med de flesta andra länder. Ändå valde Eidsiva Nett, liksom många norska elnätsbolag, alltså att se bortom de obligatoriska kraven och investera i en framtidssäker mätlösning som ett allt viktigare verktyg för att realisera det smarta nätet.

– Förutom att vi måste uppfylla de lagstadgade kraven såg vi två strategiska drivkrafter för vår nya mätlösning. Först och främst såg vi ett behov att se över och revidera alla våra arbetsprocesser i hela värdekedjan, från mätning till fakturering. Målet var att eliminera parallellt eller överlappande arbete och tydliggöra ansvarsfördelningen vid driftsättningen av nya mätare. Den andra drivkraften var ”smart grid”, det vill säga det nya smartare elnätet. Här valde vi att investera i ny AMI-funktionalitet för att maximera den information vi kan få ut och därmed värdet av AMI-lösningen i form av förbättrad kundservice, nätplanering och nätdrift, förklarar Anne.

Processer och ansvarsområden definieras

Så hur översatte Eidsiva Nett de strategiska målen i en konkret kravställning på de nya mätarna? Och hur kom målen att genomsyra den nya lösningen och nätbolagets egna processer? Första steget mot en ny AMI-lösning blev att dela in funktionskraven i 16 nyckelfunktioner, som var och en stöder en eller flera utvalda processer eller användarscenarier.

Några exempel:

Funktions- och processkartläggningen blev grunden för AMI-projektet, både vad gäller implementationen av systemet och för den kommande driften. Detta återspeglas också i projektansvaret: AMI-projektets uppgift är att realisera det smarta mätsystemet med överenskommen funktionalitet, göra information från nätet tillgänglig via en utvecklad integrationsplattform och säkerställa faktureringsprocessen genom hela värdekedjan. Det är därefter linjeorganisationens ansvar att dra nytta av den tillgängliga informationen och integrera den i sina processer och tillhörande IT-lösningar via integrationsplattformen.

Projektansvar

Kommunikationsinfrastrukturen – lösningens ryggrad

Eidsivas AMI system bygger på ett RF-baserat radiokommunikationsnät som rullas ut i samma takt som mätarna installeras. Kärnan i RF-nätet består av master-mätare som installeras i Eidsivas nätstationer. Så snart mastern för ett område är på plats, kan de individuella slutkundsmätarna installeras. De hittar automatiskt den bästa kommunikationsvägen till sin master som sen i sin tur kommunicerar med det centrala insamlingssystemet via det publika mobilnätet.

För att säkerställa god radiotäckning, kapacitet och prestanda i RF-nätet är radioplanering en väsentlig del i utrullningsprojektet. I planeringen är det också viktigt att ta höjd för framtida behov. När ny funktionalitet läggs till systemet kan de individuella mätarna uppgraderas på distans, via radionätet. Allt eftersom funktionaliteten ökar kommer också datamängden i nätet att öka. Ett tillförlitligt RF-nät blir på så sätt helt avgörande för att löpande kunna hålla mätsystemet uppdaterat.

Utrullning på bred front

I september 2016 påbörjades utrullningen av 159 000 nya smarta mätare. Den hade då föregåtts av noggrann planering, schemaläggning och testning – allt för att säkerställa att det nya systemet skulle klara av att leverera och hantera all den information som krävdes. Redan 2015 kördes en minipilot med 200 mätare för att testa rutiner och system för arbetsordrar kopplat till installationsprocessen för de nya mätarna. En annan pilot med 2 300 mätare genomfördes försommaren 2016 för att validera systemets prestanda och säkerställa att förväntningarna på mätsystemets SLA kunde mötas.

Att skapa en helt ny lösning för framtiden innebär oftast nya utmaningar. Så även för Eidsiva. Projektet har stött på mindre utmaningar kopplade till mjuk- och hårvaruleveranser och leveransen för vissa delmål i projektet har behövts justeras. Trots detta löper totalprojektet helt enligt tidsplan samtidigt som de levererade mätarna möter uppsatta SLA-krav.

– Det finns inga projekt som inte någon gång stöter på problem. Frågan är hur de hanteras. Öppen kommunikation, lyhördhet och engagemang är avgörande för projektets framgång. Detta fungerar bra med Aidon, säger Tomas Arnewid projektledare för AMI-projektet.

På god väg mot framtidens moderna energisystem

När massutrullningen nu är i full gång installerar Eidsivas egna installatörer tillsammans med kontrakterade resurser i genomsnitt 360 nya mätare per arbetsdag eller nästan en per minut. I januari 2017 är 30 000 mätare på plats och kommunicerar med insamlingssystemet. Målet är att installationsprojektet ska gå i mål sommaren 2018 för att på så sätt ge utrymme för acceptanstester av det slutliga systemet i god tid innan den formella tidsfristen för de nya AMI-kraven går ut 31 december 2018.

Eidsiva Netts nya AMI-lösning kommer då möjliggöra effektiv övervakning av hela elnätet med hjälp av till exempel jordfelslarm, mätningar av spänningskvalitet och förbättrad avbrottshantering. Den insamlade datan om nätets belastning och prestanda blir viktiga verktyg för att planera framtida investeringar i nätet. Mer korrekt och exakt information om till exempel energiförbrukning och nya tariffer öppnar också upp för nya och förbättrade tjänster till bolagets slutkunder.

– Vi har stora förväntningar på vår nya mätlösning som för oss är en viktigt del i vår bredare syn på digitaliseringen. Detta är ett viktigt steg mot ett modernt och flexibelt framtida energisystem, avslutar Anne Sagstuen Nysæther.

2017-01-26

Relaterade artiklar

 

Elmätning

Emmaboda Elnät väljer Aidon och ansluter sig till Kalmar Energis systemmiljö

Emmaboda Elnät går nu samma väg som de fyra andra elnätsbolagen i Kalmarregionen och väljer…

Läs mer
 

Elmätning

Plug-and-play när Gislaved bytte elmätare

Bytet till Aidons elmätare var tänkt att pågå i flera år, men eftersom införandet av…

Läs mer
 

Elmätning

Smidigt byte i Norrtälje när mätaren hittar vägen själv

Efter ett år har Norrtälje nu bytt sina 16 000 mätare till ett mätarsystem från Aidon.…

Läs mer
 

Driftsstyrning, Elmätning

Säkerhet viktigt när Sundsvall Elnät väljer Aidon

Efter ett lyckat pilotprojekt valde Sundsvall Elnät Aidon som leverantör av ett nytt mätsystem. – Vi…

Läs mer

Aidon Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad på det senaste inom smarta nät genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.


Strävan mot 100 procent SLA

Ladda ner vårt whitepaper Prestandan avgörande för leveranssäkerheten i framtidens smarta nät gratis här!

Driftsstyrning i det smarta nätet

Ladda ner vårt whitepaper Proaktiv driftsstyrning och förbättrad avbrottshantering i framtidens smarta nät gratis här!

Kontakta oss

Har du en fråga eller ett tips att dela med dig av? Hör av dig till oss.