• Kokonaisratkaisu älykkääseen jakeluverkon hallintaan

  Aidonin AMM-ratkaisu on enemmän kuin vain mittaamisen ja laskutuksen väline: se on olennainen osa energiayhtiöiden liiketoimintaprosesseja ja tietojärjestelmiä. Aidonin AMM-järjestelmän integrointi sähköverkkoyhtiön tietojärjestelmiin mahdollistaa tarkan ja ajantasaisen tiedon mm. pienjänniteverkosta.

  Kun myös jakelumuuntamot liitetään AMM-järjestelmän piiriin, saadaan verkosta vieläkin kattavampi kokonaiskuva.

  Järjestelmän toiminnallisuutta voidaan laajentaa edellä mainituilla Power Grid Management (PGM) –ominaisuuksilla vaiheittain etäpäivitysten kautta.

  Power Grid Management (PGM)

  Reaaliaikaiset hälytykset, nopea reagointi

  Sähkön kulutuspisteisiin ja jakelumuuntamoihin asennetut energiapalvelulaitteet toimivat paitsi mittareina, myös älykkäinä sensoreina, jotka rekisteröivät pienjänniteverkosta ja käyttöpaikoilta tietoa esimerkiksi kuormituksesta ja mahdollisista vikaantuneiden sähkölaitteiden aiheuttamista häiriöistä. Esimerkkejä tunnistettavista häiriö- ja vikatilanteista ovat vaihekatko, yli- ja alijännite sekä 0-johdinvika. Energiapalvelulaitteet välittävät vikatiedon luentajärjestelmän kautta verkkoyhtiön tietojärjestelmiin. Kun tieto häiriöistä ja vioista sekä niiden sijainnista saadaan lähes reaaliaikaisesti, voidaan korjaustyöt käynnistää nopeasti ja siten välttää laajemmat vahingot ja myös minimoida asiakkaille koituva haitta.

  Jakelun laadun valvonta ja verkon ennakoiva ylläpito

  Kun AMM-järjestelmä ja PGM kattavat kulutuspisteiden lisäksi myös jakelumuuntamot, saadaan sähkönjakelun laadun valvonta kattamaan koko pienjänniteverkko. Muuntamovalvonnan avulla pystytään lisäksi todentamaan pienjänniteverkon häviöt ja paikantamaan niiden aiheuttajat. Valvomalla jakelumuuntajien kuormitusta pystytään niiden elinikää ennakoimaan, mikä voidaan ottaa huomioon verkostosuunnittelussa ja ennakoivassa ylläpitotyössä. Muuntamovalvonta sisältää myös muuntamotilan valvonnan tilatietoantureiden avulla.

  Sulje
 • Luentajärjestelmä

  Aidonin kokonaisratkaisu sisältää kaikki AMM-järjestelmään tarvittavat komponentit. Järjestelmämme on saumattomasti liitettävissä verkkoyhtiön tietojärjestelmäympäristöön.

  DSO's information systems
  Aidon Gateware
  Head-End System
  Gateware-luentajärjestelmä vastaanottaa ja lukee mittaustiedot sekä loki- ja statustiedot laitteilta luentajärjestelmän käyttäjien ja muiden tietojärjestelmien käytettäviksi. Gatewaren avulla tehdään myös mahdolliset tuotantokäytössä olevien laitteiden konfiguraatiomuutokset.
  Aidon Linkware
  Aidon Linkware tarjoaa integraatiorajapinnan verkkoyhtiön tietojärjestelmiin. Käytettävissä on eri rajapintoja ja teknologioita (Web Services, XML files, flat files).
  Aidon Gateware
  Aidon Gateware huolehtii laitteille ajastettujen ja ad hoc -tehtävien hallinnoimisesta ja toteutuksesta. Gateware sisältää verkkoyhtiön järjestelmäkäyttäjille graafisen käyttöliittymän.
  Aidon Meteringware
  Skaalautuva Aidon Meteringware huolehtii laitteilta saatavan tiedon keräämisestä ja tallentamisesta. Laitteilta saatavaa reaaliaikaista kommunikaatiotopologiatietoa hyödynnetään kommunikaation optimoinnissa.
  Support System
  Support System mahdollistaa etäyhteyden luentajärjestelmään ja laitteisiin vianselvitystä ja ylläpitoa varten.
  Software Update System
  Software Update System mahdollistaa energiapalvelulaitteiden päivitykset etäyhteyttä käyttäen.
  Energiapalvelulaitteiden ja luentajärjestelmän väliseen tiedonsiirtoon käytetään 2G/3G/4G-verkkoa tai energiayhtiön omaa Ethernet-verkkoa.
  Aidon Energy Service Device, master
  Aidonin energiapalvelulaite koostuu mittarista ja järjestelmämoduulista, joka sisältää tietoliikenneyksikön. Master-laite on yhteydessä slave-laitteisiin RF mesh-radioverkon tai sarjaväyläliitäntäisen RS-485-verkon kautta. Master-laite käyttää WAN/LAN-yhteyttä liikennöintiin luentajärjestelmän kanssa. Erillisasennetut energiapalvelulaitteet käyttävät suoraa point-to-point-yhteyttä luentajärjestelmään.
  ESD-laitteet muodostavat keskenään RF mesh- eli NAN-verkon (Neighbourhood Area Network) datan välitykseen.
  Aidonin energiapalvelulaite koostuu mittarista ja järjestelmämoduulista, joka sisältää tietoliikenneyksikön. Slave-laitteet ovat yhteydessä master-laitteeseen RF mesh-radioverkon tai sarjaväyläliitäntäisen RS-485-verkon kautta.
  ESD, slaves

  Saat lisätietoa järjestelmämme osista klikkaamalla yllä olevan kuvan plus-painikkeita.

  Sulje
 • Älykkäät energiapalvelulaitteet

  Aidonin uuden sukupolven energiapalvelulaite (Energy Service Device, ESD) yhdistää mittarin, tietoliikenneratkaisun, monipuoliset sensorit ja rajapinnat sekä tehokkaan suorituskyvyn.

  Laite on muotoilultaan selkeä, mekaniikaltaan kestävä ja se on helppo asentaa. Etäpäivitettävyys mahdollistaa uusien sovellusten käyttöönoton ja uusien toiminnallisuuksien aktivoinnin laitteen elinkaaren aikana.

  Mittarin tehtävä on mitata energiankulutusta ja generoida siihen perustuvaa tietoa määritellyin, esim. 15 tai 60 minuutin aikavälein. Mittaustieto välittyy järjestelmämoduulin käsiteltäväksi. Järjestelmämoduuli kontrolloi mittaria ja mahdollistaa aikaleimattujen rekisteriarvojen välittämisen, kuormitusten valvonnan, sähköenergian laadun tarkkailun, sähkökatkosten ja vikainformaation rekisteröinnin sekä ulkopuolisten tilatietojen luennan. Järjestelmämoduuli myös ohjaa energiapalvelulaitteen ja luentajärjestelmän välistä tietoliikennettä.

  Modulaarisuuden hyödyt

  Aidonin laitteissa tietoliikennetoiminnot on eriytetty järjestelmämoduuliin. Tämä tekee mahdolliseksi sen, että mittarin ja tietoliikennejärjestelmän elinkaaret voivat olla eripituiset: esimerkiksi tietoliikenneteknologia voidaan päivittää järjestelmän elinkaaren aikana vaihtamalla järjestelmämoduuli ilman, että koko mittari tarvitsee vaihtaa.

  Aidon MCD Multi-Connectivity Device

  MCD on itsenäinen, langaton RF-tietoliikennelaite, joka ei sisällä mittaria. MCD voi toimia RF-master tai RF-slave -laitteena laajentamaan radioverkon kuuluvuusaluetta ja/tai kapasiteettia. Sen avulla voidaan myös yhdistää muita mittareita tai sensoreita etäluentajärjestelmään.

   

  Sulje
 • Tehokas tiedonsiirto

  Tiedonsiirtoteknologian valinta on ratkaiseva tekijä AMM-järjestelmän toimivuuden ja luotettavuuden kannalta. Aidonin ratkaisutarjonta sisältää vaihtoehtoisia tiedonsiirtoteknologioita eri tarpeisiin.

  Tiedonsiirtoteknologian valinta on ratkaiseva tekijä AMM-järjestelmän toimivuuden ja luotettavuuden kannalta. Teknologian valinnassa huomioitavia seikkoja ovat mm.

  • Käytettävissä olevat tietoliikennejärjestelmät
  • Mittauspisteiden lukumäärä ja tiheys
  • Maantieteellinen topologia
  • Tekniset ja toiminnalliset vaatimukset
  • Aloitusinvestointi ja järjestelmän elinkaarikustannukset

  Kattava valikoima teknologiaratkaisuja

  Aidonin ratkaisutarjonta sisältää vaihtoehtoisia tiedonsiirtoteknologioita eri tarpeisiin. Eniten käytetään radiopohjaista mesh-verkkoa, jossa energiapalvelulaitteet muodostavat automaattisesti reitittävän master/slave-mikroverkon. Master-laitteet lähettävät tiedot luentajärjestelmään 2G/3G/4G-verkon välityksellä. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää verkkoyhtiön omaa Ethernet-yhteyttä. Tämä ratkaisu soveltuu erityisesti kaupunkiverkkoihin ja taajama-alueille, joissa mittauspisteet ovat riittävän lähellä toisiaan muodostaakseen mikroverkon.

  Point-to-point-ratkaisussa mittarit ovat suoraan yhteydessä luentajärjestelmään mobiiliverkon tai kiinteän laajakaistaverkon kautta. Tämä ratkaisu on tyypillisesti käytössä harvaan asutuilla alueilla.

  Kolmas vaihtoehtoinen tietoliikenneratkaisu on kiinteä RS-485. Sitä käytetään kohteissa, joissa kaikki mittauspisteet sijaitsevat samassa tilassa – esimerkiksi kerrostalon teknisessä tilassa. Tietoliikenne luentajärjestelmään tapahtuu samalla slave/master-periaatteella kuin radioverkoissa.

  Sulje

Kaikki asiakasprojektit

Ale El

Andøy Energi AS

osa Nettalliansenia

Årdal Energi KF

osa Nettalliansenia

Aurland Energiverk

osa Nettalliansenia

Ballangen Energi AS

osa Nettalliansenia

Bindal Kraftlag SA

osa Nettalliansenia

Bjärke Energi AB

Bodens Energi Nät AB

Capgemini

Norjalaiset energiayhtiöt Klepp Energi ja Jæren Everk valitsivat joustavan ratkaisun. Lue lehdistötiedote

Drangedal Everk KF

osa Nettalliansenia

Eidsiva Nett AS

Aidon toimittaa älykkäät sähkömittarit Eidsivalle. Lue lehdistötiedote

Aidonille sopimus älykkään sähkönmittausratkaisun toimittamisesta norjalaiselle Eidsiva Nett:lle. Lue lehdistötiedote

Lue lisää

Elenia Verkko Oy

Elenia: Uuden sukupolven älykäs mittausjärjestelmä Soneran ja Aidonin kanssa. Lue Elenian tiedote

Embriq AS

Aidonille uusi kauppa Norjaan – Älykäs sähkönluentajärjestelmä kattaa 165.000 mittauspistettä. Lue lehdistötiedote

Empower Oy

Enontekiön Sähkö Oy

osa Lapin laitoksia

Ericsson

Aidonille uusi 180.000 energiapalvelulaitteen sopimus Norjaan. Lue lehdistötiedote

ESE-Verkko Oy

Flesberg Eletrisitetsverk AS

Forsand Elverk Nett

osa Nettalliansenia

Gislaved Energi AB

Göteborg Energi Nät AB

Götene Elförening

Hafslund Nett AS

Aidonille Pohjoismaiden suurin etäluentatoimitussopimus. Lue lehdistötiedote

Hafslund Nett:n uuden AMM-ratkaisun tieto liikkuu Wide Area Mesh -verkossa. Lue lehdistötiedote

Lue lisää

Hallingdal Kraftnett AS

osa Nettalliansenia

Hålogaland Kraft AS

osa Nettalliansenia

Hammerfest Energi Nett AS

osa Nettalliansenia

Härjeåns Nät AB

Härryda Energi AB

Helen Sähköverkko Oy

Helen Sähköverkko ja Aidon: 10 vuotta yhteistyötä. Lue lisää

Helen Sähköverkko antaa ensiluokkaista asiakaspalvelua

Lue lisää

Hemsedal Energi AS

osa Nettalliansenia

Hjartdal Elverk AS

osa Nettalliansenia

Høland og Setskog Elverk SA

osa Nettalliansenia

Imatran Seudun Sähkö Oy

Indre Salten Energi Nett AS

osa Nettalliansenia

Jæren Everk KF

Norjalaiset energiayhtiöt Klepp Energi ja Jæren Everk valitsivat joustavan ratkaisun. Lue lehdistötiedote

Jämtkraft AB

JE-Siirto Oy

Jönköping Energi AB

Jylhän Sähköosuuskunta

Keravan Energia Oy

Etäluennan kokonaistoimitus Keravalle ja Porvooseen. Lue lehdistötiedote

Keuruun Sähkö Oy

Klepp Energi

Norjalaiset energiayhtiöt Klepp Energi ja Jæren Everk valitsivat joustavan ratkaisun. Lue lehdistötiedote

Koillis-Lapin Sähkö Oy

osa Lapin laitoksia

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy

Krødsherad Everk KF

osa Nettalliansenia

Kungälv Energi

Kuoreveden Sähkö Oy

Kuoreveden Sähkö siirtyy Aidon-etäluentaan. Lue lehdistötiedote

”Valitsimme Aidonin sen avoimen arkkitehtuurin ja edistyksellisten sovellusten vuoksi”

Lue lisää

Kymenlaakson Sähkö

Lærdal Energi AS

osa Nettalliansenia

Lankosken Sähkö Oy

Lapin Laitokset

8 verkkoyhtiötä

Etäluentaa sanan varsinaisessa merkityksessä

Lue lisää

LE-Sähkö Oy

Leppäkosken Sähkö Oy

Lidköping Elnät

Luster Energiverk AS

osa Nettalliansenia

Lyse Elnett AS

Aidon Oy:lle merkittävä päänavaus Norjassa. Lue lehdistötiedote

Midt-Telemark Energi AS

osa Nettalliansenia

Midtkraft Nett AS

Midtkraft Nett uudistaa mittausjärjestelmänsä Aidonin teknologialla. Lue lisää

Mölndal Energi AB

Muonion Sähköosuuskunta

osa Lapin laitoksia

Napapiirin Energia ja Vesi Oy

osa Lapin laitoksia

Nettalliansen AS

31 energiayhtiötä

Aidonille uusi kauppa Norjaan – Älykäs sähkönluentajärjestelmä kattaa 165.000 mittauspistettä. Lue lehdistötiedote

Synergiaetuja ja jaettua osaamista – 31 verkkoyhtiön AMM-projektit rakentuvat Nettalliansenin johdolla

Lue lisää

Nivos Oy

Mäntsälän Sähkö valitsi Aidonin energiapalvelulaitteet. Lue lehdistötiedote

AMM avasi näkymän pienjänniteverkkoon

Lue lisää

Nord-Salten Kraftlag AS

osa Nettalliansenia

Nordkraft AS

osa Nettalliansenia

Nore Energi AS

osa Nettalliansenia

Norrtälje Energi

Aidon Norrtälje Energin uuden AMM-järjestelmän toimittajaksi. Lue lisää

Notodden Energi Nett AS

osa Nettalliansenia

Nurmijärven Sähköverkko

Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut

Oulun Seudun Sähkö ottaa PiHa:n käyttöön koko verkossa – Sähköviasta tieto heti yhtiölle ja asiakkaalle. Lue lehdistötiedote

Elinkaarikustannukset ovat ratkaiseva tekijä Oulun Seudun Sähkön järjestelmäuusinnassa

Lue lisää

Øvre Eiker Nett AS

Sopimus Smart Strøm Østafjellsin kanssa sinetöi Aidonin johtavan aseman Norjassa. Lue lehdistötiedote

Parikkalan Valo Oy

Pellon Sähkö Oy

osa Lapin laitoksia

Pori Energia Sähköverkot Oy

Porvoon Sähköverkko Oy

Etäluennan kokonaistoimitus Keravalle ja Porvooseen. Lue lehdistötiedote

Rakkestad Energi

osa Nettalliansenia

Rantakairan Sähkö Oy

Rauland Kraftforsyningslag

osa Nettalliansenia

Rauman Energia Oy

Rauman Energia ja Vakka-Suomen Voima valitsivat Aidonin etäluentateknologian. Lue lehdistötiedote

Rollag Elektrisitetsverk SA

Rovakaira Oy

osa Lapin laitoksia

Satapirkan Sähkö Oy

Savon Voima Verkko Oy

Älymittarit Savon Voima Verkon apuna talviajan haasteissa. Lue artikkeli

Kohti saumatonta työnkulkua Aidonin avoimella teknologialla

Lue lisää

Seiverkot Oy

Skagerak Nett AS

Aidonille uusi 180.000 energiapalvelulaitteen sopimus Norjaan. Lue lehdistötiedote

Skara Energi AB

Skellefteå Kraft AB

Skellefteå Kraft toteuttaa seuraavan sukupolven mittausjärjestelmän Aidonin teknologialla. Lue lehdistötiedote

Skellefteå Kraft Elnät: Kokemuksia AMM-projektin puolimatkasta. Lue lisää

Smart Strøm Østafjells

Sopimus Glitre Energi Nett:n ja Øvre Eiker Energin kanssa sinetöi Aidonin johtavan aseman Norjassa. Lue lehdistötiedote

Söderhamn Elnät AB

Sør Aurdal Kraftforsyningslag SA

osa Nettalliansenia

Svorka Energi AS

osa Nettalliansenia

Tampereen Sähköverkko Oy

Telia Finland Oyj

Elenia: Uuden sukupolven älykäs mittausjärjestelmä Soneran ja Aidonin kanssa. Lue Elenian tiedote

Tenergia Oy

Tidaholm Energi AB

Tinfos AS

osa Nettalliansenia

Tinn Energi AS

osa Nettalliansenia

Tornionlaakson Sähkö Oy

osa Lapin laitoksia

Trøgstad Elverk AS

osa Nettalliansenia

Trollfjord Kraft AS

osa Nettalliansenia

Trollhättan Energi AB

Tunturiverkko Oy

osa Lapin laitoksia

Vakka-Suomen Voima Oy

Rauman Energia ja Vakka-Suomen Voima valitsivat Aidonin etäluentateknologian. Lue lehdistötiedote

VänerEnergi AB

Vantaan Energia Sähköverkot Oy

Vantaan Energian etäluentajärjestelmä tuotantokäyttöön. Lue lehdistötiedote

Vantaan Energia Sähköverkkojen 100 000. Aidon-laite aloitti työt. Lue lisää

AMM luotettavan sähkönsiirron tukena Vantaalla

Lue lisää

Vara Energi Elnät

Varbergsortens Elkraft

Värnamo Energi AB

Västervik Miljö & Energi AB

Aidon toimittaa seuraavan sukupolven älykkään mittausjärjestelmän Västervik Miljö & Energille Ruotsiin. Lue lehdistötiedote

Lue lisää

Västra Orust Energitjänst

Vatajankosken Sähkö Oy

Vest-Telemark Kraftlag AS

osa Nettalliansenia

Voimatel Oy

VOKKS Nett AS

Ystad Energi AB