Aidon

Ratkaisumme

PGM-tiedon avulla pienjänniteverkon kokonaiskuva

Aidonin AMM-järjestelmän integrointi sähköverkkoyhtiön tietojärjestelmiin mahdollistaa tarkan ja ajantasaisen tiedon mm. pienjänniteverkon tilasta, sähkön laadusta ja mittauspisteiden sijainnista niille, jotka näitä tietoja työssään tarvitsevat. Kun myös jakelumuuntamot liitetään AMM-järjestelmän piiriin, saadaan verkosta vieläkin kattavampi kokonaiskuva.

 

Järjestelmän toiminnallisuutta voidaan laajentaa edellä mainituilla Power Grid Management (PGM) –ominaisuuksilla vaiheittain etäpäivitysten kautta.

Reaaliaikaiset hälytykset, nopea reagointi

Sähkön kulutuspisteisiin ja jakelumuuntamoihin asennetut energiapalvelulaitteet toimivat paitsi mittareina, myös älykkäinä sensoreina, jotka rekisteröivät pienjänniteverkosta ja käyttöpaikoilta tietoa esimerkiksi kuormituksesta ja mahdollisista vikaantuneiden sähkölaitteiden aiheuttamista häiriöistä. Esimerkkejä tunnistettavista häiriö- ja vikatilanteista ovat vaihekatko, yli- ja alijännite sekä 0-johdinvika. Energiapalvelulaitteet välittävät vikatiedon luentajärjestelmän kautta verkkoyhtiön tietojärjestelmiin. Kun tieto häiriöistä ja vioista sekä niiden sijainnista saadaan lähes reaaliaikaisesti, voidaan korjaustyöt käynnistää nopeasti ja siten välttää laajemmat vahingot ja myös minimoida asiakkaille koituva haitta.

Jakelun laadun valvonta ja verkon ennakoiva ylläpito

Kun AMM-järjestelmä ja PGM kattavat kulutuspisteiden lisäksi myös jakelumuuntamot, saadaan sähkönjakelun laadun valvonta kattamaan koko pienjänniteverkko. Muuntamovalvonnan avulla pystytään lisäksi todentamaan pienjänniteverkon häviöt ja paikantamaan niiden aiheuttajat. Valvomalla jakelumuuntajien kuormitusta pystytään niiden elinikää ennakoimaan, mikä voidaan ottaa huomioon verkostosuunnittelussa ja ennakoivassa ylläpitotyössä. Muuntamovalvonta sisältää myös muuntamotilan valvonnan tilatietoantureiden avulla.