Aidon

Våre løsninger

Power Grid Management gir totaloversikt over lavspenningsnettet

Ved å integrere Aidons smarte AMS med nettselskapenes informasjonssystemer får de som har behov for denne informasjonen i en detaljert sanntidsoversikt over status i lavspenningsnettet, over leveransekvaliteten. Utvides AMS-systemet til også å dekke nettstasjoner i distribusjonsnettet, vil man få en enda mer komplett oversikt over nettet.

 

Det er mulig å øke systemets funksjonalitet gradvis ved å implementere ulike funksjoner for Power Grid Management (PGM) ved fjernstyrt oppdatering.

Alarmer i sanntid, rask respons

Energy Service Devices fungerer ikke bare som målere, men også som smarte sensorer. Disse registrerer informasjon fra lavspenningsnettet og målepunktene, slik som last og forstyrrelser forårsaket av defekte el-enheter som er koblet til nettet. Eksempler på feil og ulike type hendelser som vil fanges opp er jordfeil, manglende faser, overspenning, underspenning, og 0-lederfeil.

Energy Service Devices overfører feilinformasjonen via målesystemet til nettselskapenes informasjonssystem. Når man mottar sanntidsinformasjon om forstyrrelser, feil og lokasjoner, blir det mulig å utføre korrektive tiltak umiddelbart. Dette bidrar til å unngå større skader, og til å minimere belastningen på kundene.

Overvåkning av leveransekvalitet og forutsigbart vedlikehold

Når AMS- og PGM-systemet dekker nettstasjoner i distribusjonsnettet blir det mulig å overvåke leveransekvaliteten på tvers av hele lavspenningsnettet. Ved hjelp av overvåkning i nettstasjoner, kan også tap i lavspenningsnettet valideres og feilkildene lokaliseres. Ved å overvåke last i nettstasjoner kan vi også forutsi stasjonenes levetid, noe som hjelper i planleggingen og vedlikeholdet av nettet. Aidon har løsninger for å koble til en rekke analoge og digitale sensorer i nettstasjoner.